1969 yılında Balıkesir/Manyas’ta doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesindeki eğitimini yarıda bırakıp İslami İlim tahsiline başladı. Muhterem Üstad Mahmud Ustaosmanoğlu Kaddesellahu Sirrahu’nun yönlendirmesiyle Ulum-u Arabiyye tahsili görüp Hocalık icazeti aldı. Sonrasında bir taraftan Kur’an-ı Kerim’i hıfzına tamamlarken diğer taraftan eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. El’an İslami İlimleri öğrenim, öğretim, ihya ve neşrine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Ayrıca talebelik senelerinden itibaren Perşembe günleri umuma açık tefsir, hadis, tasavvuf, kıraat, fıkıh vb. ulumu arabiyye dersleri vermekte olup haftanın diğer belirli gün ve aylarında İstanbul’un müteferrik semtlerinde, zaman zaman da yurt içinde ve yurt dışından davetlere icabet edip tebbliğlerde bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin haricinde İslami eğitime başladığı ilk yıllarda hocasının yönlendirmesi ile Muhterem Üstad Mahmud Ustaosmanoğlu’nun özel ve genelde etmiş olduğu sohbetlerini kaleme almaya başlamıştır. Sonraki süreçte bizatihi Muhterem Şeyhinin izni ile önce teksir yaparak yayınladığı sohpetlerini sonradan yine onun izniyle grup çalışmasına katılarak, “Sohbetler(6 cilt), Risale-i Kutsiyye Tercemei (2 cilt)”  isimleriyle yayınlanmasında etkin olmuştur. Özelde de yine muhterem, Üstadının izniyle İrşadü’l Müridin, Tembihat isimli eserleri kaleme almıştır.

Ahıska Yayınevinin Muhterem Üstad hakkında yayınlamış olduğu bazı eserlerinde yazılar kaleme almakla birlikte Marifet Dergisinde de makaleleri yayınlanmaktadır.

Muhterem Üstadı Mahmud Ustaosmanoğlu’nun izni ile İslami ilimlerin farklı dallarında 40’ı aşkın kitap kaleme almış el’an aynı minval üzere Cenab-ı Hak’ın muvaffakıyyeti, Muhterem Üstadının dua ve hüsnü teveccühlerinin bereketi ile faaliyetlerine devam etmektedir.